KOSMICKÉ ZÁKONY STVOŘITELE

07.05.2012 22:24

V dnešní době je nutností uvědomovat si, že ohromné množství myšlenek, které nás denně atakují, jsou záměrným zahlcováním naší mysli, abychom se nemohli spojit se svým skutečným, pravým Já, se svým Vědomím. NEJSME SVÉ MYŠLENKY, NEJSME SVÉ EMOCE, NEJSME SVÉ TĚLO.

Nemůžeme být ničím, co je pomíjivé. 

Přítomnost vyspělých etických duchovních bytostí, jejichž záměrem je napomoci osvobození a rozkvětu lidstva, nám dnes umožňuje dostat se k informacím a postupům, jež významně podporují naši celkovou očistu, ozdravění a návrat k celistvosti. 

Etické bytosti ctí a řídí se zákonem svobodné vůle a nikdy do této možnosti svobodné volby nezasahují. To znamená, že se Vám sám od sebe NIKDY NIKDO neozve. Každá bytost MUSÍ CHTÍT najít pravdu sama od sebe a prací na sobě. V opačném případě by to už nebyla svobodná vůle jednotlivých jedinců, ale zasahování.

Toto je tedy odpovědí, proč se nikdo neozval právě Vám. Buď jste o to nikdy nežádali a nebo nemáte potřebné pozitivní vlastnosti.


Pár rad, jak vzestoupit:

Toto jsou podmínky spojení se zástupci Sil světla, které jsou určeny pozemšťanům k navázání komunikace (s mimozemskými civilizacemi komunikujícími přes duchovní srdce).

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, uspořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, "živá" i "neživá", tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí než my sami.

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj.. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) - zářiče hrubovibračních energií.

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, protože je plná hrubých vibrací.

7. Nehromadit přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

8. Pomáhat lidem v nouzi podle vlastních možností.

9. Pracovat alespoň minimálně ve věci šíření pravdivých informací o současné situaci lidstva a to mírným, nevnucujícím postupem.

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

KOSMICKÉ ZÁKONY STVOŘITELE

(Tyto zákony platí v Pravém stvoření) 
Toto jsou kosmické zákony, kterými se drží pozitivní stav. 


1. zákon: 
Existuje nejvyšší bytost, která řídí chod celého Stvoření. 
Tato bytost je neznatelná, zajišťuje však v celém Stvoření dodržování kosmických zákonů, z ní vychází veškerý život v podobě duší a do ní se opět navrací. Nejvyšší bytost je ničím neomezená a její vůle se projevuje transformací pralátky. 
Tato bytost je spjata se vším stvořeným a obsahuje všechny informace od počátku Stvoření. 
Nejvyšší bytost je uctívána všemi ostatními stvořenými bytostmi, které mají duši. 

2. zákon: 
Nejvyšší bytost řídí život ve Vesmíru za pomocí řady moudrých, která je tvořena jedinci majícími přímé duchovní spojení s nejvyšší bytostí. Rada moudrých dbá na dodržování Zákona a určuje tresty za jeho porušení. 

3. zákon: 
Základním pravidlem pro život všech stvořených bytostí je láska ke všem kategoriím stvoření, tedy nerostným, rostlinám, živočichům, lidem i planetě, která je nejvyšší kategorií. 

4. zákon: 
Projevem lásky je snaha o ochranu všeho stvořeného před zánikem - přičemž vyšší bytosti mají právo způsobit zánik života nižším bytostem, pokud tím bude ochráněn jejich život, v pořadí jak je v předchozím bodě uvedeno. Život dává a odnímá pouze nejvyšší bytost. Žádná jiná bytost nemá právo ukončit svou existenci ze své vůle, toto je porušení Zákona. 

5. zákon: 
Základní povinností každého člověka je práce pro společenství všech obyvatel celé planety. Každý pracuje pro společnost jen v nezbytné míře, nutné pro zachování života a vývoje na planetě. Každý má za svou práci nárok na uspokojení všech svých životních potřeb.Všichni členové společnosti jsou si rovni ve svých právech a povinnostech, nikdo nesmí být omezován ve svých právech, pokud se neprovinil proti zákonu. 

6. zákon: 
Společnost poskytne každému člověku všechny požadované předměty a informace, pokud tím nedojde k omezení potřeb a práv ostatních členů společnosti nebo porušení Zákona. 

7. zákon: 
Každý je povinen ctít své rodiče, příbuzné i další osoby, se kterými jedná, a respektovat jejich názory a svobodnou vůli. 

8. zákon: 
Osobní vlastnictví je nedotknutelné. Osobní vlastnictví je možné získat jen jako ocenění vlastní práce nebo darem. 

9. zákon: 
Každý je povinen říkat komukoliv pouze pravdivé informace, bez ohledu na důsledky tohoto oznámení. 

10. zákon: 
Každý je povinen respektovat rozhodnutí Rady moudrých. 

Na vyspělých planetách neexistují žádné další zákony. Každý čin se posuzuje vzhledem k těmto základním zákonům. Posouzení zpravidla provádějí místní zmocněnci Rady moudrých, vybraní Radou na určité funkční období. Proti jejich rozhodnutí se lze odvolat jen na Radě moudrých. 

Zdroj:

https://plejadane.blogspot.com/p/prava-galakticka-federacia-svetla.html